صفحه آرایی روزنامه ، مجله و کتاب گیلان گرافیک

  صفحه آرایی   بازدید: 132

از بدو تاسیس گیلان گرافیک ، صفحه آرایی روزنامه ، مجله و کتاب ، یکی از فعالیت های اصلی گیلان گرافیک بوده است .

 

صفحه آرایی روزنامه

 

... جهت مشاهده مابقی توضیحات و تعرفه کلیک کنید

 

صفحه آرایی مجله

 

... جهت مشاهده مابقی توضیحات و تعرفه کلیک کنید

 

صفحه آرایی کتاب

 

... جهت مشاهده مابقی توضیحات و تعرفه کلیک کنید

 

طراحی جلد کتاب

 

... جهت مشاهده مابقی توضیحات و تعرفه کلیک کنید

چاپ